Đăng ký

Giải bài 5 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đa thức sau:

Giải bài 5 trang 38 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) Ta có :

\(\dfrac{x^3+x^2}{x^2-1}=\dfrac{x^2(x+1)}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{x^2(x+1):(x+1)}{(x-1)(x+1):(x+1)}\)\(=\dfrac{x^2}{x-1}\)

Vậy, đa thức cần điền vào chỗ trống là : \(x^2\)

b) Ta có : 

\(\dfrac{5(x+y)}{2}=\dfrac{5(x-y)(x+y)}{2(x-y)}\)\(=\dfrac{5(x^2-y^2)}{2(x-y)}=\dfrac{5x^2-5y^2}{2(x-y)}\)

Vật đa thức cần điền vào chỗ trống là : 2(x - y)