Đăng ký

Giải bài 20 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Điều tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào, người điều tra lập được bảng dưới đây.

a) Lập bảng "tần số"

b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng

c) Tính số trung bình cộng

Hướng dẫn giải

a) Bảng tần số :

Năng suất (x) 20 25 30 35 40 45 50  
Tần số (n) 1 3 7 9 6 4 1 N = 31

b) Biểu đồ đoạn thẳng

c) Số trung bình cộng :

  \(\overline{X}=\dfrac{20.1+25.3+30.7+35.9+40.6+45.4+50.1}{31} \approx 35\) (tạ/ha)

 

shoppe