Đăng ký

Độ rộng quang phổ

+) Độ rộng quang phổ bậc n:

           \(\Delta x_n=\chi_n^{đỏ}- \chi_n^{tím}=n\dfrac{D}{a} (\lambda_{đỏ}-\lambda_{tím})\)

+) Độ rộng phần trùng nhau của 2 quang phổ liên tục: 

           \(l=\chi_n^{đỏ}-\chi_{n+1}^{tím}\)