Đăng ký

Mối liên hệ bước sóng, tần số của vạch quang phổ

Mối liên hệ giữa các bước sóng, tần số của các vạch quang phổ của nguyên tử H:

             \(\dfrac{1}{\lambda_{31}}=\dfrac{1}{\lambda_{32}}+\dfrac{1}{\lambda_{21}}\)

              \(f_{31}=f_{32}+f_{21}\)