Đăng ký

Công thức tính bước sóng của vạch quang phổ H

Bước sóng của vạch quang phổ H:          \(\dfrac{1}{\lambda}=R\left (\dfrac{1}{n_1^2}-\dfrac{1}{n_2^2} \right )\)