Đăng ký

Công thức tính độ phóng xạ, năng lượng tỏa ra

+) Độ phóng xạ

      \(H=H_0 e^{-\lambda t}(Bq)\)

      \(H_0=\lambda N_0\): độ phóng xạ ban đầu

       \(1 Bq=1\) phân rã/s

       \(1Ci=3,7.10^{10}Bq\)

+) Năng lượng tỏa ra khi tạo thành m(g) He:

       \(W_t=N.W_{lk}=\dfrac{m}{A}.N_A.W_{lk}\)