Đăng ký

Công thức tính độ phóng xạ

Độ phóng xạ được tính theo công thức sau: (\(H_0\): độ phóng xạ ban đầu;  \(H\): độ phóng xạ tại thời điểm t)

               \(H_0=\lambda.N_0=\dfrac{ln2}{T}.\dfrac{m}{A}.6,022.10^{23}\)

               \(H=\dfrac{H_0}{2^\dfrac{t}{T}}=H_0 e^{-\lambda t}\)