Đăng ký

Công thức về định luật phóng xạ

Định luật phóng xạ: 

(\(N_0\): số hạt ban đầu;  \(N\): số hạt còn lại;  \(\Delta N\): số hạt phân rã;  \(m_0\): khối lượng chất ban đầu;  \(m\): khối lượng chất còn lại;  \(\lambda\): hằng số phóng xạ (phân rã);  \(t\): thời gian phóng xạ;  \(T\): chu kì bán rã)

            \(\lambda=\dfrac{ln2}{T}=\dfrac{0,693}{T}\)

           \(N=N_0e^{-\lambda t}=\dfrac{N_0}{2^{\dfrac{t}{T}}}\)

           \(m=m_0e^{-\lambda t}=\dfrac{m_0}{2^{\dfrac{t}{T}}}\)

\(\Delta N=N_0-N=N_0\begin{pmatrix}1-\dfrac{1}{2^{\dfrac{t}{T}}}\\ \end{pmatrix}=N_0(1-e^{-\lambda t});\)                 \(N_0=\dfrac{m_0}{A}6,022.10^{23}\)

\(N=N_0.2^{- \dfrac{t}{T}}=\dfrac{m_0}{A}6,022.10^{23}.2^{- \dfrac{t}{T}}\)

    \(\Delta N=N_0-N=N_0(1-2^{-\dfrac{t}{T}})=\dfrac{m_0}{A}6,022.10^{23}.(1-2^{- \dfrac{t}{T}})\)