Hướng dẫn giải

Định lí hàm số sin: \(\dfrac{a}{sinA}=\dfrac{b}{sinB}=\dfrac{c}{sinC} = 2R\)

Có thể bạn quan tâm