Đăng ký

Công thức tính độ dài trung tuyến trong tam giác

Công thức: 

\(m_a= \sqrt{\dfrac{b^2+c^2}{2}-\dfrac{a^2}{4}}\)

\(m_b= \sqrt{\dfrac{a^2+c^2}{2}-\dfrac{b^2}{4}}\)

\(m_c= \sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}-\dfrac{c^2}{4}}\)