Hướng dẫn giải

  • \(a^2=b^2+c^2 - 2bccosA\)
  • \(b^2=a^2 + c^2 - 2accosB\)
  • \(c^2=a^2 +b^2 - 2abcosC\)

Có thể bạn quan tâm