Đăng ký

Công thức tính diện tích tam giác

Các công thức tính diện tích tam giác:

  • \(S=\dfrac{1}{2}a.h_a = \dfrac{1}{2}b.h_b=\dfrac{1}{2}c.h_c\)
  • \(S=\dfrac{1}{2}bc.sinA=\dfrac{1}{2}ac.sinB=\dfrac{1}{2}ab.sinC\)
  • \(S=p.r\)
  • \(S=\dfrac{abc}{4R}\)
  • \(S=\sqrt{p(p-a)(p-a)(p-c)}\)
shoppe