Đăng ký

Điều kiện phản xạ toàn phần

+) Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần:

  • Lăng kính có tiết diện thẳng là  \(\Delta\) vuông
  • \(r_2 \geq \sin i_{gh}\)   với    \(\sin i_{gh}=\dfrac{1}{n}\)   (truyền từ môi trường có chiết suất lớn đến môi trường chiết suất nhỏ)