Đăng ký

Công thức về định luật phản xạ ánh sáng

Định luật phản xạ ánh sáng: (\(SI\): tia tới;  \(IR\): tia phản xạ;  \(i\): góc tới;  \(i'\): góc phản xạ)

              \(i'=i\)