Đăng ký

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019 mã đề 120

Đề thi Toán mã 120

mã đề 120 - Toán THPT quốc gia 2019

Đáp án đề mã 120

1. A

2. C

3. C

4. C

5. A

6. C

7. C

8. B

9. A

10. A

11.D

12. A

13. C

14. C

15. D

16. C

17. C

18. B

19. D

20. C

21. B

22. B

23. B

24. C

25. A

26. B

27. B

28. A 

29. D

30. A

31. B

32. D

33. A

34. B

35. C

36. D

37. D

38. C

39. B

40. A

41. A

42. D

43. A

44. D

45. C

46.D

47. A

48. C

49.A 

50. A