Đăng ký

Dao động điện từ

+) Điện tích giữa 2 bản tụ C:

          \(q=Q_0\cos(\omega t+\varphi)\)

+) Hiệu điện thế tức thời giữa 2 bản tụ:

         \(u=U_0\cos(\omega t+\varphi)\)

+) Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây L:

         \(i=I_0\cos (\omega t+\varphi+\dfrac{\pi}{2})\)

+) Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây L thuần cảm:

         \(e=E_0\cos(\omega t+\varphi)\)

shoppe