Đăng ký

Công thức tính năng lượng điện từ

Năng lượng điện từ được tính theo công thức sau:

            \(W=W_C+W_L=\dfrac{1}{2C}q_0^2\)