Đăng ký

Công thức cơ bản dao dộng và sóng điện từ

Ta có các công thức tính cơ bản như sau:

+) Tần số góc:   \(\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\)

+) Cường độ dòng điện:   \(I_0=\omega Q_0=U_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}\)

+) Hiệu điện thế :    \(U_0=\dfrac{Q_0}{C}=I_0\sqrt{\dfrac{L}{C}}\)

+)  \(\varphi_i-\varphi_u=\dfrac{\pi}{2}\)

+)  \(Q_0^2=q^2+\left ( \dfrac{i}{\omega}\right )^2\)

+)  \(I_0^2=i^2+\omega^2 q^2\)               \(\left ( \dfrac{i}{I_0}\right )^2+\left ( \dfrac{u}{U_0} \right )^2=1\)

+) Bước sóng điện từ:   \(\lambda=\dfrac{c}{f}=cT=2\pi c\sqrt{LC}\)   với  \(c=3.10^8 m/s\)

shoppe