Đăng ký

Công thức tính tụ điện

Tụ điện được tính theo công thức sau: 

(\(A\): tiết diện của 2 bản tụ \((m^2)\);  \(d\): khoảng cách giữa 2 bản tụ \((m)\);  \(\varepsilon\): hằng số điện môi)

             \(C=\dfrac{\varepsilon A}{9.10^9.4\pi d}(F)\)