Đăng ký

Công thức tính ghép tụ điện song song

Ghép tụ điện song song được tính theo công thức sau:

 

          \(Q=Q_1+Q_2+...+Q_n\)

         \( U_{AB}=U_1=U_2=...U_n\)

         \(C=C_1+C_2+...+C_n\)