Đăng ký

Công thức tính ghép tụ điện nối tiếp

Ghép tụ điện nối tiếp được tính theo công thức sau:

         \(Q=Q_1=Q_2=...=Q_n\)

         \(U_{AB}=U_1+U_2+...+U_n\)

         \(\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}+...+\dfrac{1}{C_n}\)