Đăng ký

Công thức tính suất điện động cảm ứng

Công thức tính suất điện động cảm ứng trong mạch kín như sau:( \(N\): số vòng dây)

            \(\xi_c=-N \dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t}\)