Đăng ký

Công thức độ tự cảm của ống dây vật lý học sinh không nên bỏ qua

Độ tự cảm của ống dây:

\(L=4 \pi.10^{-7}.\dfrac{N^2}{l}S\)

N (vòng): số vòng dây

l (m): chiều dài ống dây

S (\(m^2\)): tiết diện ống dây