Đăng ký

Công thức tính sự thay đổi về đường kính tiết diện của vật rắn

Sự thay đổi về đường kính tiết diện của vật rắn được tính như sau:

                  \(d^2=d_0^2(1+2 \alpha \Delta t)\)

                 \(\Rightarrow \Delta t=\dfrac{\dfrac{d^2}{d_0^2}-1}{2 \alpha}\)