Đăng ký

Công thức tính sự nở tích (diện tích)

Sự nở tích (diện tích) được tính theo công thức sau:

            \(S=S_0(1+2 \alpha \Delta t)\)

          \(\Rightarrow \Delta S=S.2 \alpha \Delta t\)