Đăng ký

Công thức tính diện tích, thể tích vật tròn xoay

   Các công thức tính diện tích vật tròn xoay:

  • \(S = \int_{a}^{b}\vert{y_c - y_{c'}}\vert dx\)
  • \(S = \int_{c}^{d}\vert{x_c - x_{c'}}\vert dy\)

   Các công thức tính thể tích vật tròn xoay:

  • Hình phẳng quay quanh Ox:      \(V = \pi\int_{a}^{b}\vert{y_c^2 - y_{c'}^2}\vert dx\)
  • Hình phẳng quay quanh Oy:      \(V = \pi\int_{c}^{d}\vert{x_c^2 - x_{c'}^2}\vert dy\)

   Biến x thì cận là x = a; x = b cho trong giả thiết hoặc hoành độ các giao điểm

   Biến y thì cận là y = c; y = d cho trong giả thiết hoặc tung độ các giao điểm