Đăng ký

Công thức tính diện tích mặt phẳng tạo bởi y = f(x) học sinh cần nắm

- Tính diện tích mặt phẳng tạo bởi y = f(x)

\(\displaystyle \int_a^bf(x)dx=A_{aABb}\)

tính diện tích tạo bởi mặt phẳng

- Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi y = f(x) xoay quanh trục 

  •  x: \(V = \pi\displaystyle \int_a^by^2dx\)
  • y: \(V = \pi\displaystyle \int_c^dx^2dx\)

tính thể tích

shoppe