Đăng ký

Công thức tính công và công suất nguồn điện

Công và công suất của nguồn điện được tính theo công thức sau: (\(H\): hiệu suất của nguồn điện)

                \(W_g=\xi .I.t\)

                \(P_g=\dfrac{W_g}{t}=\xi.I\)

                \(H=\dfrac{U}{\xi}=\dfrac{R}{R+r}\)