Đăng ký

Công thức tính công điện một chiều

Công thức tính công của dòng điện ( điện năng tiêu thụ - định luật JUN-LENXO):

              \(W=U.I.t=I^2.R.t\)

Công thức tính công suất của dòng điện:

              \(P=U.I=I^2.R\)