Đăng ký

Công thức tính công và công suất nguồn điện học sinh không nên bỏ qua

Công của nguồn điện: \(A_{ng}=q.E= E.I.t\)

Công suất của nguồn điện: \(P= \dfrac{A_{ng}}{t}= E.I\)