Đăng ký

Công thức cảm ứng từ của dòng điện chạy trong vòng dây tròn cần biết

Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong vòng dây tròn:

\(B= 2\pi.10^{-7}.N \dfrac{I}{R}\)

( Quy tắc nắm tay phải 2 )

R (m): bán kính vòng dây

N ( vòng ): số vòng dây

I (A): cường độ dòng điện qua vòng dây

shoppe