Đăng ký

Công thức cảm ứng từ của dòng điện chạy trong ống dây hình trụ cần biết

Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong ống dây hình trụ:

\(B=4\pi.10^{-7}.\dfrac{N}{l}I\)

( Quy tắc nắm tay phải 3 )

I (A): cường độ dòng điện qua ống dây

N (vòng): số vòng dây

l (m): chiều dài ống dây\(\)

\(n = \dfrac{N}{l}\): số vòng dây trên 1m chiều dài

shoppe