Đăng ký

Công thức cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng cần biết

Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng

\(B=2.10^{-7} \dfrac{I}{r}\)

( Quy tắc nắm tay phải 1)

r (m): khoảng cách từ dòng điện đến điểm khảo sát

\(I \ (A) :\) cường độ dòng điện qua vòng dây

shoppe