Đăng ký

Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực

Con lắc đơn phải chịu thêm tác dụng của ngoại lực không đổi:

- Lực quán tính:              \(F=ma\)

- Lực điện trường:           \(F=\begin{vmatrix}q\end{vmatrix}E\) khi đó:

                  \(T'=2\pi\sqrt{\dfrac{1}{g'}}\)

            +) Nếu  \(\vec{F}\uparrow \downarrow \vec{P}\):     \(g'=g-\dfrac{F}{m}\)

            +) Nếu  \(\vec{F} \uparrow \uparrow \vec{P}\):     \(g'=g+\dfrac{F}{m}\)

            +) Nếu  \(\vec{F} \bot \vec{P}\):         \(g'=\sqrt{g^2+\left ( \dfrac{F}{m}\right )^2}\)

_ Nếu  \(T_1\) có  \(q_1\)\(T_2\) có  \(q_2=-q_1\) thì:

                   \(\dfrac{1}{T^2}=\dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{T_1^2}+\dfrac{1}{T_2^2})\)

_Nếu  \(\left\{\begin{matrix}T_1=n_1T_0\\ T_2=n_2T_0\end{matrix}\right.\) thì tỉ số:   \(\dfrac{q_1}{q_2}=\dfrac{\dfrac{1}{n_1^2}-1}{\dfrac{1}{n_2^2}-1}\)

Xem thêm các chủ đề khác về bài toán con lắc đơn dưới đây

Chu kỳ con lắc đơn treo thang máy

Chu kỳ con lắc đơn ở độ sâu

>>>Xem ngay: Tổng hợp các công thức vật lý 10 ngắn gọn, đầy đủ nhất

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào