Đăng ký

Công thức chuyển động tròn biến đổi đều

Công thức của chuyển động tròn biến đổi đều là:    \(\gamma\): gia tốc góc

                   \(\omega=\omega_0+\gamma t\)

                   \(\varphi=\varphi_0+\omega t+\dfrac{1}{2} \gamma t^2\)

                   \(\omega^2-\omega_0^2=2 \gamma \varphi\)