Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 118 SGK Đại số 10

Đề bài

Dựa vào biểu đồ hình quạt ở hình 37 dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

 

Hướng dẫn giải

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế (%)

Các thành phần kinh tế

Số phần trăm

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

22

(2) Khu vực ngoài quốc doanh

39,9

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

38,1

Tổng

100 (%)

Các thành phần kinh tế

Số phần trăm

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

22

(2) Khu vực ngoài quốc doanh

39,9

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

38,1

Tổng

100 (%)

shoppe