Đăng ký

Câu 4 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao

Đề bài

Phần lớn glucozơ được cây xanh tổng hợp ra trong quá trình quang hợp là để tạo ra xenlulozơ. Biết rằng một cây bạch đàn 5 tuổi có khối lượng gỗ trung bình là \(100\) kg chứa \(50\%\) xenlulozơ.

a,Tính xem 1 ha rừng bạch đàn 5 tuổi mật độ 1 cây/ \(20{m^2}\) đã hấp thụ được bao nhiêu \({m^3}C{O_2}\) và giải phóng ra bao nhiêu \({m^3}{O_2}\) để tạo ra xenlulozơ.

b,Nếu dùng toàn bộ gỗ từ 1 ha bạch đàn nói trên để sản xuất giấy ( giả sử chứa \(95\%\) xenlulozơ và \(5\%\) phụ gia ) thì sẽ thu được bao nhiêu tấn giấy. Biết rằng hiệu suất chung của quá trình là \( 80\%\) tính theo lượng xenlulozơ ban đầu.

Hướng dẫn giải

a,Số cây bạch đàn: \({{10000} \over {20}} = 500\) (cây)

Tổng khối lượng xenlulozơ: \({{500.100.50} \over {100}} = 25000\) (kg)

\(\eqalign{
& 6nC{O_2} + 5n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{clorophin}^{as}} {\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n} + 6n{O_2} \uparrow \cr
& \cr
& \cr
& ?\;{m^3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,25000\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,?\,{m^3} \cr} \)

Thể tích \(C{O_2}\) cần là \({{{{25000.10}^3}.6n.22,4} \over {162n}} = 20740740,74\,(l) = 20740,7\,({m^3})\)

Thể tích \({O_2}\) giải phóng = \({V_{C{O_2}}} = 20740,7({m^3})\)

b,Khối lượng giấy sản xuất được:

\(25000.{{100} \over {95}}.{{80} \over {100}} = 21052,6\,(kg) = 21,0526\,\) (tấn)