Đăng ký

Câu 4 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) giữa saccarozơ với \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\)( ở nhiệt độ thường và đun nóng), với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong ammoniac (đun nhẹ) và với dung dịch \({H_2}S{O_4}\) ( loãng đun nhẹ).

Cũng câu hỏi như vậy, nhưng thay saccarozo bằng mantozo.

Hướng dẫn giải

Saccarozơ: \(2{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + Cu{\left( {OH} \right)_2} \to {\left( {{C_{12}}{H_{21}}{O_{11}}} \right)_2}Cu + 2{H_2}O\)

Không phản ứng với \(AgN{O_3}/N{H_3}\).

\({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O\buildrel {{H_2}S{O_{4,}}t^\circ } \over
\longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6} + {C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Saccarozơ                                 glucozơ         fructozơ

Mantozơ:

 \(2{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + Cu{\left( {OH} \right)_2} \to {\left( {{C_{12}}{H_{21}}{O_{11}}} \right)_2}Cu + 2{H_2}O\)

 \({C_{11}}{H_{21}}{O_{10}} - CHO + 2\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH \to {C_{11}}{H_{21}}{O_{10}}COON{H_4} + 2Ag \downarrow  + 3N{H_3} + {H_2}O\)

\({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },t^\circ } \over
\longrightarrow 2{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Mantozơ                             glucozơ