Đăng ký

Câu 3 trang 82 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

 Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.

Hướng dẫn giải

 Vì khi đào cây đi trồng ở nơi khác thì rễ chưa kịp thích nghi để hút nước nên phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá, ngọn để giúp giảm sự thoát hơi nước.