Đăng ký

Câu 1 trang 82 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá.

Hướng dẫn giải

 Lấy 2 chậu cây, 1 chậu có lá và 1 chậu không có lá. Chùm túi nilông lên cả hai chậu. Sau một thời gian thì thấy ở chậu cây có lá xuất hiện hơi nước trong túi nilông, còn chậu không có lá thì không có hiện tượng. Chứng tỏ cây thoát hơi nước qua lá.