Đăng ký

Câu 3 trang 22 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?

Hướng dẫn giải

- Trùng biến hình có cấu tạo đơn giản chỉ là một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân.

- Trùng giày là một tế bào đã phân hóa thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đảm nhận chức năng riêng.