Đăng ký

Câu 1 trang 22 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Trùng biến hình sống ở đâu ? Chúng di chuyển , bắt mồi, tiêu hóa mồi như thế nào ?

Hướng dẫn giải

- Trùng biến hình thường sống trong các ao tù , hồ nước lặng, trên mặt bùn hoặc đôi khi nổi lẫn vào lớp váng trên mặt ao.

- Bắt mồi bằng cách hình thành 2 chân giả bao lấy mồi, tạo không bào tiêu hóa.

- Tiêu hóa mồi .