Đăng ký

Câu 3 trang 154 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Trong các chuỗi liên tục sau đây :

hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Hướng dẫn giải

- Cỏ - là thức ăn -> nai - là thức ăn -> cọp.

- Cỏ - là thức ăn -> bò - là thức ăn -> người.