Đăng ký

Câu 2 trang 67 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?

Hướng dẫn giải

- Tế bào thịt lá có vách mỏng , có nhiều lục lạp chứa chất diệp lục , là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.