Đăng ký

Câu 2 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân \(MgC{l_2}\) nóng chảy, quá trình nào xảy ra ở catot (cực âm)?

\(\eqalign{
& A.Mg \to M{g^ + } + 2e \cr
& B.M{g^{2 + }} + 2e \to Mg \cr
& C.2C{l^ - } \to C{l_2} + 2e \cr
& D.C{l_2} + 2e \to 2C{l^ - } \cr
& \cr} \)

Hướng dẫn giải

Chọn B