Đăng ký

Câu 2 trang 145 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Hướng dẫn giải
Cây trồng Cây dại

- Sản phẩm tốt

- Năng suất cao

- Xấu hơn

- Năng suất thấp

Sự khác nhau này do công cải tạo của con người.

Ví dụ : Táo trồng cho quả to , ngọt ; táo dại cho quả nhỏ , chua .