Đăng ký

Các cung liên kết đặc biệt (2 cung đối nhau)

   Hai cung đối nhau: (\(\alpha \) và -\(\alpha\))

\(cos(-\alpha) = cos(\alpha)\\ sin(-\alpha) = - sin(\alpha)\\ tan(-\alpha) = - tan(\alpha)\\ cot(-\alpha) = - cot(\alpha)\)

 

shoppe