Đăng ký

Các cung liên kết đặc biệt (Công thức 2 cung hơn kém nhau (alpha) và (alpha + pi))

   Hai cung hơn,kém nhau \(\Pi \) ( \(\alpha \) và \(\Pi + \alpha \))

\(sin(\Pi + \alpha ) = -sin\alpha \)

\(cos(\Pi + \alpha ) = -cos\alpha \)

\(tan(\Pi + \alpha ) = tan\alpha \)

\(cot(\Pi + \alpha ) = cot\alpha \)