Đăng ký

Các cung liên kết đặc biệt (Công thức 2 cung phụ nhau)

   Hai cung phụ nhau (\(\alpha \) và \(\dfrac{\Pi }{2} - \alpha \))

\(sin\dfrac{\Pi }{2} - \alpha = cos\alpha \)

\(cos\dfrac{\Pi }{2} - \alpha = sin\alpha \)

\(tan\dfrac{\Pi }{2} - \alpha = cot\alpha \)

\(cot\dfrac{\Pi }{2} - \alpha = tan\alpha \)