Đăng ký

Bài 5 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Một hợp kim \(Ni –Cr\) có chứa \(80\%\) niken và \(20\%\) crom theo khối lượng. Hãy cho biết trong trường hợp này có bao nhiêu mol niken ứng với 1 mol crom. 

Hướng dẫn giải

Theo bài trong hợp kim \({m_{Ni}} = {\rm{ }}4{m_{Cr}}\)

Ta có \({n_{Cr}} = {\rm{ }}1{\rm{ }}mol\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow {m_{Cr}} = {\rm{ }}1.52{\rm{ }} = {\rm{ }}52{\rm{ }}\left( g \right) \cr
& \Rightarrow {m_{Ni}} = {\rm{ }}4.52{\rm{ }} = {\rm{ }}208{\rm{ }}\left( g \right) \cr
& \Rightarrow {n_{Ni}} = {{208} \over {59}} = 3,53{\rm{ }}\left( {mol} \right) \cr} \)